عکس واشر سرسیلندر ماشین سنگین

واشر سرسیلندر

واشر بین بدنه موتور و سرسیلندر با ترکیب مواد نسوز و لایه مسی مقوای مقاوم در برابر حرارت و لایه فولادی تشکیل شده است که ضمن یکپارچه کردن سر سیلندر به بدنه موتور (بلوک موتور) اجازه می دهد تا گردش روغن و آب بدون عمل اختلاط صورت گیرد و نیز فضای سربسته اتاقک احتراق را آببندی نماید.

1-2

 

چه هنگام واشر سرسیلندر میسوزد؟

1-کم بودن آب رادیاتور

2-گرفتگی مجراهای گذر آب در موتور

3-خنک نشدن آب رادیاتور در اثر رسوب یا نقص فنی در پروانه هوا

4-خرابی ترموستات(بیشترین عامل جوش آمدن و در نتیجه سوختن واشر سر سیلندر) به این صورت که بسته می ماند و جلوی گردش آب را می گیرد و مانع از انتقال آب به رادیاتور می شود

5-عدم گردش آب در سیستم خنک کننده موتور بدلیل نقص فنی واتر پمپ

6-پیچ خوردگی شیلنگهای ورودی و خروجی رادیاتور

7-رانندگی مداوم و طولانی با فشار بالا بر موتور در فصل گرما

2-2

.

 

تهیه و تدوین: محمدرضا رستمی طهرانی

مسئوليتها و اختيارات مدیر ماشين آلات

شرح وظايف ، مسئوليتها و اختيارات مدیر ماشين آلات

1_ تعیین برنامه ریزی ها و الویت های کاری در هر مقطع با ملاحظه مصوبات مدیریت و برنامه های مصوب شرکت

2_ افزایش بازدهی فنی و اقتصادی با اجرای سیاست سرویس و نگهداری و نوسازی ماشین آلات با دیدگاه تعمیرات پیشگیرانه.

3_ کنترل نحوه عملکرد کارکنان ذیربط طبق روش های اجرایی و دستورالعمل های مصوب

4_ بررسی و تایید پیشنهادات مدیران پروژه ها و روسای کارگاه ها در رابطه با تخصیص ماشین آلات به کارگاه ها و یا هر نوع جابجایی ماشین بین کارگاه ها و انبار ماشین آلات با هماهنگی مدیرعامل.

5_ پیش بینی و تهیه برنامه های آموزشی از طریق واحد آموزش و منابع انسانی .

6_ بررسی های منظم و موردی سیستم های اطلاعاتی موجود با هدف جمع بندی و تجزیه و تحلیل .

7_ کنترل مستمر هزینه های ماشین آلات ، کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم واحد و گزارش دهی به مدیرعامل .

8_ کنترل منابع و پیگیری جهت شکل گیری پیش بینی قطعات یدکی و تامین آنها به شکل کلی از منابع خارجی .

9_ انتخاب و انتصاب مسئولین قسمت های ذیربط و تائید استخدام پرسنل جذب شده .

10_ تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پایش و اندازه گیری فرآیندهای واحد تحت سرپرستی ، تعریف و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز به منظور بهبود مداوم اثربخشی فرآیندها .

11_ هدف گذاری برای فعالیت های جاری در واحد تحت سرپرستی در چارچوب خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه .

12_ شرکت در جلسات بازنگری سیستم مدیریت یکپارچه .

13_ تقسیم کار و توزیع مدیریت در سطوح پایین تر و مرتبط کردن مسئولیت پذیری با تفویض اختیارات .

14_ تدوین و به روز رسانی شرح وظایف و شرایط احراز ابلاغ آن به پرسنل تحت سرپرستی .

15_ رسیدگی به تخلفات اداری پرسنل واحد و اخذ تصمیم مقتضی .

16_ صدور بخش نامه ها و آئین نامه ها در موارد مختلف و پیگیری حین اجرای آنها .

17- پیگیری اجرای اهداف .

18_ کنترل به روز بودن جنبه های زیست محیطی و مخاطرات ایمنی مرتبط با فرآیند ماشین آلات .

19_ آگاه نمودن کارکنان خود در مورد اهمیت انطباق فعالیت ها با خط مشی و روش های اجرایی سازمان .

20_ آگاه نمودن کارکنان خود در مورد پیامدهای زیست محیطی بارز و تاثیرات ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با فعالیت های آنان و مزایای حاصل از عملکرد بهبود یافته کارکنان

21_ آگاه نمودن کارکنان خود در مورد نقش و مسئولیت های آنها در حصول انطباق با الزامات ، خط مشی و روش های اجرایی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی .

22_ آگاه نمودن کارکنان خود در مورد عواقب بالقوه انحراف از روش های اجرایی مشخص شده .

23_ آگاه نمودن کارکنان خود در مورد آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری بالقوه در سازمان .

24_ ابلاغ الزامات قانونی و سایر الزامات به کارکنان خود .

 

.

تهیه و تدوین: محمدرضا رستمی طهرانی

عکس ایمنی هنگام کار با ماشین آلات سنگین

دستورات ایمنی هنگام کار با ماشین آلات سنگین

 • تنها افراد دارای گواهینامه اپراتوری ماشین آلات سنگین (گواهینامه ویژه) مجاز به کار با این قبیل ماشین آلات هستند.

001

 • اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد او و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ از ﺟﺎده اﺳﺘﻔﺎده می ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺳﺪ.

002

 • اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎیستی ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻛﺎر و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﺷﻴﻦ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم را روی ﻣﺎﺷﻴﻦ دﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

003

 • اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ از دﺳﺘﻮرات و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻛﺘﺎب اﭘﺮاﺗﻮری ﭘﻴﺮوی ﻛﻨﺪ. ضمناً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﺸﻮری و ﻳﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺧﻄﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻛﺎﻣﻼً آشنا بوده و آنها را رعایت ﻧﻤﺎﻳﺪ.

004

 • اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً آماده و ﺳﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﻞ، دارو و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ.

005

 • اپراتور باید به تجهیزات و ادوات ماشین خود آشنایی کامل داشته باشد.

006

 • اپراتور باید محل کار دستگاه را قبل از شروع بکار بررسی کند.

007

 • اپراتور باید به قواعد کار در شرایط مختلف محیطی (زمین های باتلاقی، زمین های سنگی و صخره ای، زمین های لغزنده، کار کنار صخره و یا پرتگاه و …) و آب و هوایی کاملاً آشنا باشد.

008

 • اپراتور باید قبل از روشن کردن ماشین بازدیدهای لازم را انجام داده و در صورت مشاهده هرگونه اشکال، آن را به مقام بالاتر خود گزارش دهد.

009

 • قبل از شروع به کار با ماشین اپراتور باید از سلامت ترمزها، سیستم فرمان، سیستم هیدرولیک، بوق و … اطمینان حاصل کند.

010

 • اپراتور باید حین کار به اطراف ماشین خود توجه ویژه داشته باشد. (از نظر تردد افراد و ماشین آلات و همچنین وجود تجهیزات)

011

 • اپراتور باید پس از پایان کار خود قوانین مربوط به پارک و خاموش کردن ماشین را به نحوه مطلوب و توصیه شده را اجرا کند.

012

 • اپراتور باید به اصول ایمنی کار با ماشین خود کاملاً آگاه بوده و این اصول را در تمام طول کاری رعایت کند.

013

 • اپراتور باید به اصول بارگیری و یا پیاده کردن ماشین از روی کفی آشنایی کامل داشته باشد.

014

 • برای کار با ماشین آلات پیشرفته و خاص باید حتماً از اپراتور متخصص استفاده شود.

015

 

 

تهیه و تدوین: محمدرضا رستمی طهرانی

عکس سرپرست ماشین آلات کارگاه

شرح وظایف و مسئولیت های سرپرست ماشین آلات کارگاه

1- هدایت و راهبری واحد ماشین آلات کارگاه بر اساس دستورالعمل های اجرایی ماشین آلات

1-5

2- تامین امکانات سخت افزاری و فضای مورد نیاز جهت انجام امور محوله در مرحله تجهیز و توسعه فعالیت های کارگاه

2-5

3- تامین نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس نوع فعالیت کارگاه و درجه بندی تعمیرگاه

3-5

4- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها و روش های اجرایی ابلاغ شده از مدیر ماشین آلات

4-5

5- برنامه ریزی تعمیرات دستگاه ها و نظارت بر اجرای صحیح و دقیق آن

5-5

6- نظارت بر انجام فعالیت های سرویس و نگهداری و حصول اطمینان از اجرای دقیق و ثبت و ضبط اطلاعات آن و کالیبراسیون دستگاه ها با اطلاع دفتر برنامه ریزی ماشین آلات

6-5

7- انجام هماهنگی با نمایندگی ماشین آلات خاص جهت تست و PM

سرویس و نگهداری عمومی 1

8- نظارت بر تکمیل پرونده فنی ماشین آلات مطابق روش های اجرایی موجود

8-5

9- اعلام نیاز یا عدم نیاز به دستگاه با تائید مدیریت کارگاه

9-5

10- بررسی وضعیت فنی دستگاه های تعمیر شده و کنترل سوابق آن از پرونده فنی دستگاه و کسب مجوز تعمیرات از دفتر مرکزی در مورد تعمیرات اساسی

10-5

11- تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال دستگاه هایی که از کارگاه به محل دیگر منتقل می شود به همراه گزارش فنی دستگاه که در پرونده فنی دستگاه قرار گرفته و همراه دستگاه به مقصد ارسال می گردد

11-5

12- کنترل صورتجلسه و گزارش وضعیت فنی دستگاه های وارده به کارگاه و در صورت لزوم اعلام مغایرت وضعیت به کارگاه مبداء و قبول مغایرت از طرف کارگاه مبداء قبل از تحویل و به کارگیری دستگاه

12--5

13- نظارت بر تنظیم گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهانه ماشین آلات و اعلام آن به مدیریت کارگاه و دفتر مرکزی

13-5

 

 

تهیه و تدوین: محمدرضا رستمی طهرانی

اهمیت کنترل دمای روانکارها بر سلامت ماشین آلات

دمای مناسب در زمان نگهداری و استفاده از روانکارها می تواند عمر تجهیزاتی که از روانکارها استفاده می کنند را افزایش دهد. ساختار ماشین آلات درست مانند ساختار بدن موجودات زنده است. همانطور که در موجودات زنده تنظیم بودن دمای بدن تاثیر بسزایی در سلامت و کارآیی آنها دارد در ماشین آلات نیز با توجه به طراحی و نوع کارآیی آن دمای کاری تاثیر بدون انکاری در کارایی و عمر مفید آن دارد.

1-7

در زیر به برخی از مشکلات ایجاد شده برای روانکارها، در صورت بالا بودن دما اشاره می شود:

 • گرمای زیاد باعث آسیب فیلم روغن حتی سوختن آن می شود، در این صورت فرسایش قطعات افزایش می یابد.

2-7

 • مواد افزودنی بهبود دهنده شاخص گرانروی (VI) در دماهای بالا سریعتر آسیب خواهند دید.

3-7

 • عمر اورینگ ها، سیل ها و سایر وسایل آب بندی با افزایش دما کاهش می یابد.

4-7

 • امکان تبخیر برخی از افزودنی ها و خارج شدن از روغن وجود دارد.

5-7

 • ایجاد وارنیش و لعاب روی قطعات در دمای بالا افزایش می یابد.

6-7

 • تجزیه و تخریب روغن پایه و افزودنی ها تسریع می یابد.

7-7

 • روغن ها و گریس ها، هردو دچار نشتی خواهند شد.

8-7

البته قابل ذکر است که دماهای پایین نیز مانند بالابودن دما می تواند خطرناک باشد در زیر به مشکلاتی که در اثر دمای پایین ایجاد می شود اشاره خواهد شد:

9-7

 • با سرما امکان جداشدن روغن های پایه مختلفی که با هم مخلوط شده اند وجود دارد (دو فاز شدن)
 • امکان جدا شدن مواد افزودنی از روغن پایه و رسوب آنها در کف ظروف وجود دارد.
 • افزایش ویسکوزیته و مشکلات تخلیه و انتقال روغن ها را بدنبال خواهد داشت (این مشکل در روغنهای تک درجه ای یا مونوگرید بیشتر مشهود است).
 • مواد پارافینیک می توانند به صورت موم و ژل شکل گیرند.
 • افزایش ویسکوزیته به دلیل سرما می تواند خسارت زیادی در زمان کار یا استارت تجهیزات خصوصا قطعات متحرکی که لقی های کمی دارند نظیر پمپ های پیستونی و اسپول های شیرکنترل وارد نماید.
 • روغن سرد موجب گرفتگی فیلترها می شود.

 

 

تهیه و تدوین : محمد رضا رستمی طهرانی

عکس گریس برای بوش ها

گریس، خون حیات بخش تمامی پین ها، بوش ها

به عنوان یک قانون کلی، اپراتور ها یا تیم سرویس باید بر اساس توصیه کارخانه سازنده پین‏ها و بوش‏ها را گریس‏کاری کنند، در این زمینه انتخاب نوع گریس هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به عنوان یک توصیه کلی می‏توان گفت بیشتر سازندگان استفاده از گریس پایه لیتیوم را توصیه می‏کنند.

این گریس خواص متناسبی با اکثریت مکان‌ها و شرایط کاری ماشین آلات عمرانی را دارد. استفاده از گریس با مشخصات متفاوت با توصیه کارخانه سازنده بدلیل تفاوت شرایط و خواص میتواند منجر به عدم کارایی کافی امر روانکاری و در نتیجه بروز خسارت های سنگین گردد. اشتباه متداول در انجام گریس کاری این است که تصور می‏شود تزریق گریس هر چه بیشتر انجام شود نتیجه بهتر خواهد شد، حال آنکه در بسیاری از نقاط از قبیل سیستم گردان بیل مکانیکی تزریق گریس بیش از حد به دلیل عدم وجود فضای کافی می‏تواند به آب بندی دنده رینگی آسیب وارد کرده و به مرور بدلیل تخلیه آن صدمات اساسی به دنده ها وارد گردد. از تزریق گریس بیش از حد اجتناب کنید. یک تا سه پمپ برای بیشتر نقاط کافی است.

khadamat

در بسیاری دستگاه های مدرن امروزی، سیستم گریسکاری مرکزی وجود دارد که بوسیله کمپرسور هوای فشرده و یا یک پمپ برقی، گریس را به نقاط مورد نظر انتقال می‏دهد. حفظ کارایی این سیستم ها در بسیاری از کارگاه‌ها و محیط های کار بیل های هیدرولیکی به درستی انجام نمی‏شود. در بسیاری از موارد دیده می‏شود که مدار گریس کاری اتوماتیک مرکزی به دلیل سهل انگاری اپراتوری و یا سرویس کاران‏، دچار آسیب دیدگی می‏شود. در برخی موارد اشخاص سرویس کار و شخص اپراتور نسبت به چگونگی استفاده از این سیستم به خوبی توجیه نمی‏شوند. همچنین به عنوان یک قاعده کلی باید در نظر داشت که حفظ کارایی این سیستم ها تا حدود زیادی به تغذیه صحیح منبع گریس در آنها بستگی دارد، در بسیاری از موارد منبع گریس باید به طور یکجا تعویض شود، پر کردن مخزن گریس این سیستم به طور دستی، گاهی باعث نفوذ هوا به مدار گریسکاری و عدم کارایی آن می‏شود.

Lincoln-Automatic-Lubrication-System-3

 

تهیه و تدوین: محمدرضا رستمی

عکس آنالیز روغن

آنالیز روغن

استفاده از برنامه آناليز روغن يكي از روشهاي ‏موفق و مورد تاييد براي مراقبت از وضعيت ماشين آلات و جلوگيري از آسيب ديدگي قطعات آنها درطول 3 دهه گذشته بوده است.‏

روغن موتور كه يكي از اجزاي مصرفي موتورهاي احتراق داخلي است، عمر محدودي دارد و بايد پس از مدت زمان معيني، روغن موتور نو جايگزين آن شود. اما ‏آن چيزي كه همواره مورد بحث قرار دارد زمان دقيق تعويض روغن موتور است. ‏در گروه روغن موتورها پارامتري به نام ذخيره قليائيت كل(TBN) با واحد ‏mg KOH/g‏ ‏وجود دارد كه يكي از ويژگيهاي بارز هر روغن موتور است. اين عدد در هر روغن ‏نشان دهنده خاصيت قليايي آن روغن و يا بعبارت ديگر توانايي آن روغن براي خنثي كردن ‏اسيدهاي تشكيل شده درون روغن، ناشي از اكسيداسيون روغن يا ديگر عوامل است كه در اثر ‏كاركرد روغن موتور ايجاد مي شوند.
براي تعيين زمان دقيق طول عمر يك روغن موتور بايد از ‏TBN‏ روغن نو يا روغن كاركرده مطلع شويم. هنگاميكه از زمان استفاده از روغن موتور مي ‏گذرد، ‏TBN‏ روغن افت مي كند. اين پديده نشان دهنده كاهش توانايي روغن براي مقابله با ‏مواد اسيدي و يا تمام شدن مواد افزودني پاك كننده روغن موتور است. تجربه نشان مي دهد، هنگامي كه ميزان ‏TBN‏ روغن به نصف ‏TBN‏ روغن نو مي رسد، بهترين زمان تعويض روغن ‏موتور فرا مي رسد. در حال حاضر اندازه گيري ‏TBN‏، تنها در آزمايشگاههاي روغن امكان پذيراست. به همين دليل براي تعيين ‏TBN‏ روغن، بايد از روغن موتور نمونه گيري و به آزمايشگاه ارسال ‏شود. ‏از طرف ديگر امروزه در برنامه هاي پيشرفته مراقبت از وضعيت، به روغن موتوري كه با بسياري ‏از قسمتهاي حساس درون يك موتور در تماس است به چشم يك منبع پر ارزش اطلاعات ‏مي نگرند. بدين منظور ميزان و نوع ذرات فلزي موجود در نمونه روغن را با روش ‏اسپكتروسكوپي يا روشهاي مشابه تعيين مي كنند. ذرات فلزي روغن نو نشان دهنده مواد ‏افزودني موجود در آن است. ولي هنگامي كه روغن درون موتور شروع به كار مي كند، ذرات ‏فلزي ناشي از سايش قطعات موتور مانند ميل سوپاپها، پيستون و ياتاقان هاي ميل لنگ در ‏روغن موتور افزايش مي يابد. هنگامي كه اين مقادير از حد مشخصي كه در جداول و برنامه ‏ها تعيين شده است فراتر رفت، به مسئول مربوط گوشزد مي شود كه چه قطعاتي از موتور در ‏حال سايش است و براي حل اين مشكل يا بايد روغن موتور را تعويض كرد يا نسبت به ‏رفع مشكل مكانيكي موتور اقدام كرد.‏

IMG-20191207-WA0044

آنالیز روغن:

آنالیز روغن همانند آزمایش خون انسان می باشد. تکنیک آنالیز روغن می تواند بعنوان روش مفیدی برای نظارت و کنترل ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، عمرانی، حمل و نقل و نظامی مورد استفاده واقع شود. در آنالیز روغن از روانکار بعنوان یک منبع سرشار از اطلاعات استفاده می شود، به دلیل اینکه روغن در تماس دائم با سطوح قطعات مختلف سیستم قرار دارد بنابراین با نمونه گیری از آن می توان اطلاعات درون سیستم را به خارج از آن منتقل کرد و در اختیار تشکیلات کنترلی و نظارتی ماشین آلات قرار داد. در حقیقت با استمرار این نظارت می توان قبل از پیشرفت و توسعه خرابی و رسیدن به مرحله بحرانی اقدامات پیشگیرانه را معمول داشت.
از طریق آنالیز روغن می توان عیوب مختلف نظیر خوردگی، مشکلات یاتاقانها، فرسایش غیرعادی رینگ و پیستون موتورها، فرسایش غیرعادی شفتها و دنده های گیربکسها، پمپهای هیدرولیک و بطور کلی قسمتهایی که در آن روغن بعنوان روان کننده استفاده می شود را تا 90% موارد شناسایی و نسبت به رفع عوامل آن اقدام نمود. همچنین به کمک این آزمایشها می توان از صحت و سلامت روغنها که نقش کلیدی در کار ماشین دارند اطمینان حاصل نمود. با آزمایش نمونه روغن گرفته شده از ماشین، اندازه گیری قابلیت روان کننده برای انجام وظایف اصلی آن ممکن گشته و همچنین اطلاعات وسیعی راجع به کار و شرایط سلامت ماشین بدست می آید.

IMG-20191207-WA0049

گردش روغن در داخل سیستم این امکان را بوجود می آورد تا آثار اتفاقات و یا تغییرات وضعیت سیستم به خارج از آن منتقل گردد. اطلاعات موجود در روغن با انجام آزمایشات مختلف که بر روی چند قطره از آن صورت می پذیرد قابل استخراج می با شد. با مقایسه نتایج آزمایشات هر مرحله با مراحل قبل می توان هرگونه تغییرات در وضعیت کار و سلامت دستگاه را شناسایی نمود.
بکارگیری روشهای نوین نگهداری و تعمیرات بطور روزافزونی مورد توجه مدیران صنایع مختلف قرار گرفته است، تا جاییکه بسیاری از صنایع پیشرو انجام بازبینی های منظم زمانی و آزمایش های مستمر روغن را در برنامه نگهداری و تعمیرات خود قرار داده اند. روشهای مراقبت وضعیت از طریق آنالیز روغن قبلیت بالایی را در تشخیص عیوب مکانیکی داشته بعنوان ابزاری موثر، امکان بهینه سازی سیستمها و کنترلهای مختلف نظیر بررسی روند استهلاک، کیفیت قطعات و مواد مصرفی و کیفیت تعمیرات را فراهم می سازد. با بکارگیری برنامه های مراقبت وضعیت می توان بطور جدی در جهت کاهش مصرف سوخت و انرژی، کاهش آلودگی محیط زیست و صرفه جوییهای اقتصادی گام برداشت.

فرسایش:

فرسایش بعنوان از دست دهی رو به تزاید مواد از سطوح تماس یک جسم، در نتیجه حرکت نسبی تعریف شده است و در سطح گسترده ای از صنعت جهان به عنوان یک مسئله جدی تشخیص داده شده است.
یکی از انواع بسیار متداول فرسایش، فرسایش تراشه ای (Abrasive) می باشد که عمدتاً ناشی از آلوده شدن روغن توسط گرد و خاک است و درصد بالایی از فرسایشها را شامل می شود. عامل اصلی محدود کننده عمر مورد انتظار موتورها فرسایش تراشه ای است. گرد و خاک در موتورها همراه با سوخت و روان کننده ها و… به داخل سیستم نفوذ می نماید. عمر موتورها 70% بوسیله فرسایش و 30% از طریق شکست قطعات تعین می شود. فرسایش از نوع تراشه ای که عمدتاً ناشی از آلودگی است 60% کل فرسایش حین کار برای مناطق ملایم و 80% برای مناطق همراه با گرد و خاک بیشتر را تشکیل می دهد (هرچند سیالات روانکار تحت شرایط تمیزی تهیه می شوند ولی در مراحل حمل و نقل و انبار نمودن آنها در تانکها و بشکه ها، آلودگیهایی نظیر گرد و خاک، فلزات، آب و غیره به داخل روغن نفوذ می نماید).

IMG-20191207-WA0046

ذرات سیلیسی بعنوان عامل اصلی تولید غیرعادی ذرات فرسایشی آهن، کروم و آلومینیوم در قسمتهای مختلف دستگاه شناخته شده اند. مطالعات و تجارب موجود نشان می دهد با بکارگیری روشهای مراقبت وضعیت (CM) در برنامه های نگهداری و تعمیرات سیستمهای مکانیکی، منافع اقتصادی قابل توجهی از طریق آنالیز ذرات فرسایشی و کنترل آلودگی سیالات حاصل خواهد شد. این منافع عمدتاً در نتیجه بهبود قابلیت اطمینان، کاهش هزینه های تعمیرات، بهبود کارایی سوخت، افزایش عمر دستگاهها و کاهش هزینه تولید حاصل می شود. در ارتباط با تجهیزات نظامی نقش این تکنیکها در افزایش قابلیت اطمینان دستگاهها به جهت مسائل ایمنی و امنیتی حائز اهمیت بیشتری است. با استفاده از روش مراقبت وضعیت از طریق آنالیز روغن، ضمن اینکه میزان آلودگی روغن ها که عامل اصلی فرسایش سیستمهای مکانیکی است بررسی می شود، کیفیت سرویسها، نگهداری، استفاده از دستگاهها، صحت و دقت تعمیرات نیز قابل ارزیابی و کنترل خواهد بود.
اطلاعات استخراج شده از آنالیز نمونه روغن را به دو بخش می توان تقسیم کرد:
1-     اطلاعات مربوط به خود روغن
2-     اطلاعات مربوط به سیستم روغنکاری

1- اطلاعات مربوط به روغن:

مشخصات روغن مصرفی هر دستگاه بایستی دقیقاً منطبق با ویژگیهای روغن توصیه شده برای آن از سوی سازنده دستگاه باشد. روغن مصرفی با توجه به میزان بار وارده، دما و دیگر شرایط کاری دستگاه انتخاب شده است و هرگونه تخطی در مشخصات روغن تعریف شده منجر به خسارات تدریجی و نامحسوس و در برخی موارد سریع و محسوس خواهد شد. با آزمایش نمونه روغن از صحت مشخصات مورد انتظار اطمینان حاصل خواهد شد.

IMG-20191207-WA0045

زیانهای عدم وجود خاصیت قلیایی در روغن:

عدد خنثی شدن یک روغن عبارتست از مقدار باز یا اسید (بر حسب mg) که برای خنثی کردن مواد اسیدی یا بازی موجود در یک گرم روغن لازم است.
گوگرد در سوختها در اثر احتراق به 2 SO و تا حدی 3 SO  و نهایتاً اسید تبدیل می شود لذا گوگرد از لحاظ اسیدی کردن روغن ها مهم است اما در عین حال یکی از عناصر تشکیل دهنده بسیاری از مواد افزودنی نیز می باشد. چنین گوگردی که به صورت ترکیب وجود دارد تا میزان 5/0% بدون ضرر است.
روغن های روان کننده در معرض تماس با هوا و اکسیژن قرار می گیرند و علیرغم عدم میل ترکیبی آنها نسبت به اکسیژن، به علت بالا بودن درجه حرارت کار آنها و نیز حضور فلزاتی از قبیل مس و آهن که نقش کتالیزور اکسایش را ایفا می کنند و همچنین گوگرد و … واکنش اکسیداسیون روغن ها اتفاق می افتد البته باید توجه داشت که هر چند هر روغنی که بیشتر پالایش شده باشد دیرتر اکسید می شود با این وجود بهترین روغنها نیز در مقابل حرارتهای بالا قادر به تحمل نیستند. عموماً اکسیده شدن روغنها منجر به تولید دو نوع ترکیب ناخواسته می گردد:
–   مواد غیر محلول در روغن از قبیل رزین، لعاب (Varnish)  و لجن (Sludge)
–  مواد محلول در روغن که عمدتاً اسیدهای آلی و پراکسیدها بوده و خود این ترکیبات (بویژه پراکسیدها) خود کاتالیزگر واکنش اکسیداسیون هستند و سرعت اکسیده شدن روغن را افزایش می دهند.
اکسیداسیون روغنها باعث افزایش ویسکوزیته آنها می شود. رسوبات حاصل از اکسایش ممکن است باعث چسبیدن قطعات به یکدیگر و ساییده شدن آنها و همچنین سبب مسدود شدن سوراخهای فیلترها و راههای باریک عبور روغن شود. بطور خلاصه ایجاد اسید و عدم وجود قلیا جهت خنثی نمودن آن، کف کردن زیاد، جدا نشدن روغن از آبی که احتمالاً با آن مخلوط می شود (Demulsibility)، خورندگی و ویسکوز شدن از عوارض حاصل از اکسیده شدن روغن می باشند.

آلودگی:

آلودگی روغن های مصرفی، حتی روغنهای نو، از عوامل عمده استهلاک سیستمهای هیدرولیک، موتورها و دیگر تجهیزات می باشد. منابع عمده آلودگی ناشی از محیط کار دستگاه، سیستم فیلتر و آببندی ضعیف و … می باشد. از طریق آنالیز دوره ای روغن می توان پیوسته این عوامل مخرب را کنترل نمود. شاید بتوان قدرت و توانایی روشهای آنالیز روغن در تشخیص میزان و نوع آلودگیهای سیستمهای مکانیکی نظیر موتورها، سیستمهای هیدرولیک و … را بعنوان یکی از جنبه های برجسته این روش ذکر کرد.

IMG-20191207-WA0048

زیان های ناشی از وجود آب:

روغنها نباید آب داشته باشند زیرا آب اثرات نامطلوبی روی کارایی روغن های گوناگون دارد ولی به هر حال آب از طرق مختلف (مثل احتراق سوخت در موتورها و نشت آب در توربینها) وارد روغن می شود که باید به طریقی (تبخیر و …) از آن جدا شود. اندازه گیری مقدار آب از لحاظ اثری که روی خواص بازدارندگی خوردگی و اکسیداسیون روغن دارد ضروری است. وجود آب می تواند عمر روغن را سه تا ده برابر کمتر کند و موجب خوردگی شدید در برخی یاتاقانها گردد. بعضی روغنها مثل روغن توربین و روغنهای تجهیزات پنوماتیک طوری ساخته می شوند که نسبت به آب مقاومت بیشتری داشته باشند در حالیکه اکثر روغنها تنها نسبت به مقادیر بسیار کم رطوبت مقاوم هستند و مقدار زیاد آب باید در مدت زمان معینی از آنها جدا گردد. در روغنهای توربین تا 2% آب قابل تحمل است البته به شرطیکه ایجاد خوردگی نکند. روغنهای هیدرولیک و موتور نیز نسبت به رطوبت حساس هستند. اگر آب موجود در روغن موتور تبخیر شود با ماده پاک کننده روغن (Detergent) تولید امولسیون (کف سفید رنگ) می نماید که باعث مسدود شدن سوراخهای فیلتر روغن و خوردگی و زنگ زدگی می شود. در روغنهای هیدرولیک نیز وجود آب باعث خوردگی می شود و حد تحمل این نوع روغنها عموماً زیر 1% است.

2- اطلاعات مربوط به سیستم روغنکاری:

در همه سیستمهای مکانیکی، فرسایش نتیجه اصطکاک و ذرات فرسایشی محصول فرسایش می باشند. ذرات فرسایشی پیوسته از قطعات جدا شده و در روغن شناور می شوند. از طریق آنالیز ذرات معلق در روغن، فرآیند پیچیده فرسایش را می توان در هر مرحله از پیشرفت آن کنترل نمود. با استفاده از مشخصات ذرات فرسایشی معلق در نمونه روغن می توان به نوع، شدت، محل و عامل عیب پی برد. به عنوان مثال با اندازه گیری میزان ذرات فرسایشی در روغن می توان رفتار ماشین را زیر نظر داشت و از چگونگی مرحله آببندی، دوره عمر طبیعی، مراحل اولیه ایجاد عیب، مرحله بحرانی عیب و نهایتاً توقف آن آگاهی یافت.

IMG-20191207-WA0042

معمولاً از سیستمهای زیر برای اجرای برنامه مراقبت وضعیت از طریق آنالیز روغن نمونه برداری می شود:
–         موتور
–         هیدرولیک
–         انتقال قدرت نظیر گیربکس، دیفرانسیل و فاینال درایو.
تناوب زمانی پیشنهادی برای نمونه گیری از روغن موتور هر یکبار در میان تعویض روغن (حداکثر فاصله زمانی بین دو نمونه گیری دو ماه پیشنهاد می شود) می باشد.
در مورد سیستمهای هیدرولیک تناوب نمونه گیری با توجه به شرایط آن متغیر می باشد و حداقل 500 ساعت یکبار می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج، داشتن حداقل سه مرحله نمونه گیری لازم می باشد. به این ترتیب چنانچه هر دستگاه به طور متوسط 1000 ساعت کارکرد در مدت شش ماه داشته باشد طی یکسال حداقل 4 بار از سیستم هیدرولیک نمونه گیری خواهد شد.
زمانبندی برای نمونه گیری از روغن گیربکس مشابه روغن هیدرولیک است. به بیانی دیگر به ازای هر سه بار تعویض روغن موتور یکبار از این قسمت نیز نمونه گرفته می شود.
در خصوص دیفرانسیل و فاینال درایو نیز برای شرایط عادی حداقل سالی دو بار نمونه گیری برای این قسمتها توصیه می شود. در حاایکه تهیه نمونه در فاصله های زمانی کوتاهتر، احتمال بروز خرابی و پیشرفت آنرا کاهش می دهد.

IMG-20191207-WA0047

فاکتورهای مهم در ارزیابی نتایج آزمایش روغن:

–         ساعت یا کیلومتر کارکرد روغن
–         نوع، کیفیت و سازنده روغن: مقادیر عناصر مختلف در قالب مواد افزودنی در روغنها یکسان نبوده و فرمولهای شیمیایی، خواص و مشخصات هر روغن بر اساس استانداردهای تعریف شده تولیدکننده متفاوت است.

deutz

تاریخچه موتورهای دویتس

شرکت Deutz AG (به آلمانی) در سال ۱۸۶۴ میلادی توسط نیکولاس اوتو و با نام ان.آ اوتو و سی در شهر قدیمی کلن آلمان تاسیس گردید. به همین دلیل به او لقب پدر کمپانی دویتس داده اند.

در سال ۱۸۷۶ این شرکت به کمک مهندسین باتجربه خود دایملر و میباخ موفق به طراحی و ساخت اولین موتور چهار زمانه به شکل امروزی شدند. این اختراع به نام اتو آند لانگن ثبت شد و چرخه ترمودینامیکی این موتور به چرخه اتو معروف شد.

Deutz

افراد مشهور دیگری مانند رابرت بوش، رودولف دیزل و اتو بوگاتی نیز با این شرکت همکاری داشتند.

این شرکت در سال ۱۹۹۵ میلادی خط تولید ماشین آلات کشاورزی خود را به یک کمپانی ایتالیایی فروخت. از فعالیت های این شرکت می توان از ارائه موتورهای دیزلی با خنک کننده های روغن و آب در سال ۲۰۰۴ نام برد. موتورهای روغن خنک دویتس نسبت به سایر موتورها از حجم و اندازه کوچکتری برخوردار است از محصولات این شرکت می توان به موتورهای دریایی، موتورهای دیزل کشاورزی، موتورهای ماشین آلات سنگین، موتورهای مخصوص ژنراتور با سوخت دیزل و انواع گازها، جهت تامین برق اشاره نمود. در حال حاضر دفتر مرکزی شرکت در محله پوز در شهر کلن می باشد. این شرکت شعب مختلفی از در جهان از جمله اسپانیا و چین دارد. در نهایت در سال ۲۰۱۲ سهام این شرکت به شرکت Volvo فروخته شد.

Deutz_BF4M1013E

 

 

معنای مدل و سریال موتورهای دویتس

جدول دویتس

تهیه و تدوین: محمدرضا رستمی طهرانی

عکس فیلتر های کاترپیلار

فیلترها

به طورمعمول مجموعه ای از فیلتر ها از قبیل فیلترهای هیدرولیک (شامل فیلتر خط فرمان، فیلتر خط برگشت، فیلتر نشتی پمپ، فیلتر بخارکش درب تانک هیدرولیک و صافی مکش پمپ اصلی)، فیلتر های موتور (شامل فیلتر روغن، فیلتر آبگیر اولیه، فیلتر اصلی سوخت که می‏تواند بسته به حجم موتور بیش از یک عدد باشد و در نهایت در برخی موارد فیلتر رسوب گیر مایع خنک کننده) و فیلتر هوا در ماشین آلات عمرانی و معدنی به چشم می‏خورد.

بر هیچ کس پوشیده نیست که شرکت‌های سازنده، همواره توصیه می‏کنند از فیلترهای اصلی تایید شده برای سرویس دستگاه استفاده شود، اما برداشت رایج به خصوص در بازار داخل کشور که متاسفانه در آن اطمینان و دسترسی به محصولات اصلی تایید شده امری دشوار است؛ به همین خاطر تفاوت قیمت میان محصولات اصلی و غیر اصلی کاذب و حتی بی دلیل است. این تصور نه تنها در میان تکنیسین ها و سرویس کاران بلکه در میان برخی مدیران صنعت ماشین آلات نیز جا افتاده است. قدر مسلم عملکرد فیلترهای مختلف تا حدود زیادی به جنس مواد و الیاف به کار رفته در اجزای اصلی آنها (المان مشبک) بستگی دارد.

تشخیص کیفیت و تناسب این اجزای اصلی نیاز به تحقیق و آزمایش دارد که امکان آن برای مصرف کننده نهایی موجود نیست، شاید به همین دلیل باشد که عده زیادی از اهالی ماشین آلات به واسطه قیمت پایین‌تر از فیلتر های غیر معتبر استفاده می‏کنند. اما تحقیقات مختلف و البته تجربیات سالیان متمادی نشان می‏دهد که فیلتر نامرغوب (که طبعا ارزان قیمت است) در ساعت کاری پایین تر از حد تعریف شده خاصیت خود را از دست داده و در بسیاری از موارد به دلیل پارگی نه تنها عمل تصفیه را انجام نمی‏دهد، بلکه منجر به آلوده شدن خطرناک مدار و در نتیجه آسیب جدی سیستم می‏شود. بنابراین توصیه می‏شود انواع فیلتر مورد نیاز دستگاه، فقط و فقط از نمایندگی سازنده و یا فروشگاه های معتبر تهیه شود.

volvo-frontend-loader-fuel-filter-300x210

.

تهیه و تدوین: محمد رضا رستمی

عکس بیل 36 تن کاتر پیلار

نسل جدید بیل های 36 تن کاترپیلار

بیل مکانیکی جدید 36 تنی کاترپیلار جزو نسل آینده بیل های مکانیکی است. طراحی این بیل مکانیکی به گونه ای است که توانایی های بیشتری را جهت انجام عملیات کاری فراهم می کند.

مدل 336 و 336GC به گونه ای طراحی شده تا موجب کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری آن شود.
رایان نیل متخصص تولیدات کاترپیلار می گوید: “مدل 336 رتبه اول فروش را در آمریکای شمالی را کسب کرده است و به همین دلیل ما نمی توانستیم آن را مونتاژ کنیم  بلکه ما باید آن را می ساختیم. ما این دستگاه را با قدرت بیشتری تولید کردیم، گشتاور قسمت گردان (SWING) افزوده شده و وزن کابین نیز یک تن  افزایش یافته است”.
عملکرد بالا ،اتصال به سامانه هوشمند کاترپیلار، قدرت بالاتر و ظرفیت حمل بار بیشتر از ویژگیهای هر دو مدل 336 است.

افزایش راندمان 45 درصدی، صرفه جویی در مصرف سوخت به میزان15 درصد و کاهش 15 درصدی هزینه های نگهداری و تعمیرات از مزایای بیل مکانیکی مدل 336 است.

بیل مکانیکی جدید GC 336 توازن مناسبی بین بهره وری بالا و کاهش مصرف سوخت و هزینه های نگهداری و تعمیرات برقرار کرده است که موجب کاهش هزینه در هر ساعت کاری شده است. بیل مکانیکی  GC 336 برای پیمانکارانی که نیاز به عملیات در کل روز نداشته باشند مناسب تر از نوع  336 می باشد.
رایان نیل می گوید: “مدل GC به دلیل هزینه پایین و توانایی مناسب تر می تواند در کلیه عملیات مورد استفاده قرار گیرد”.
مدل GC 336 دارای یک موتور کاترپیلار 275 اسب بخار بوده درحالی که مدل 336 ، دارای موتوری به قدرت 314 اسب بخار است.
هر دو مدل  نسبت به مدل های پیشین خود از وزن کمتری برخوردار بوده اند. GC 336 دارای وزن 36 تن بوده درحالی که مدل 336، دارای وزن 2/37 تن است.

بیل های نسل آینده:

هر دو مدل این بیل ها ، دارای کنترلهای الکترو هیدرولیکی هستند.
“ماشین آلات الکترو هیدرولیک نسبت به سایر ماشین آلات دارای توانایی های کاری گسترده تری می باشند.”

ویژگی های دستگاه:

مدل 336 دارای بالاترین سطح استاندارد تکنولوژی برای افزایش بهره وری است.

فناوری سیستم اتصال یکپارچه (Cat Connect Integrated) این دستگاه که اطلاعات را با مرکز مبادله می کند باعث افزایش بهره وری عملیاتی تا 45 درصد نسبت به سایر بیل ها می شود.

1
سیستم 2 بعدی Standard Cat Grade راهنمایی برای عمق، شیب و فاصله افقی را از طریق مانیتور صفحه نمایش لمسی استاندارد به اپراتور منتقل می کندو باعث اپراتوری دقیقتر می شود.این سیستم قابل ارتقاء به سیستم 3 بعدی Cat Grade  نیزمی باشد.

2

سیستم 2 بعدی

3

سیستم 3 بعدی


سیستم تعیین زاویه ادوات (Standard Grade Assist) حرکت اتوماتیک بوم،استیک ، باکت و گردان را فراهم می کند این قابلیت امکان حفر و بارگیری با یک لیور برای اپراتور فراهم می کند.

4

5

6

7

8

همچنین سیستم ظرفیت بارگیری (Cat Payload) موجب افزایش دقت بارگیری ماشین شده و افزایش راندمان بارگیری را با تخمین  وزن بار و زمان مناسب بارگیری برای استفاده از ظرفیت کامل کامیون ارائه می دهد.

9

سیستم  E-fence جهت حرکت دقیق و ایمن دستگاه توسط اپراتور  بکار می رود .این قابلیت هنگامی که عملیات در زیر سازه یا نزدیک به محدوده ترافیکی می باشد، موجب افزایش دقت در حرکت ادوات و عدم برخورد آنها با موانع موجود می شود.

10

راندمان سوخت

نسل جدید بیل های 36تن کاترپیلار، مصرف سوخت کمتری از مدلهای قبلی دارند تا جایی که به 15%کاهش مصرف سوخت در مدل 336 می رسیم.

سیستم اپراتوری هوشمند این بیل ها ،قدرت و مصرف سوخت بهینه در شرایط حفر و بارگیری از طریق تطابق خودکارقدرت  موتور و هیدرولیک فراهم می کند.
هنگامی که نیازی به استفاده از سیستم هیدرولیک در هنگام عملیات وجود ندارد، با کاهش خودکار سرعت موتور مصرف سوخت نیز کاهش می یابد.

نگهداری کمتر
سیستم الکترو هیدرولیک 336 و GC 336دارای یک شیر کنترل اصلی جدید می باشند که باعث  حذف  خطوط اضافی پایلوت می شود. خطوط هیدرولیکی کمتر در بیل ها، موجب کاهش روغن در سیستم هیدرولیک شده  و درنهایت از هزینه های نگهداری تا 15درصدکاسته می شود.
فیلتر هوای بیل های نسل جدید کاترپیلار، با  افزودن پیش فیلتر گردابی به مجموعه فیلترهای اولیه و ثانویه، دارای ظرفیت نگهداری گرد و غبار در حدود 2برابرطراحی های قبلی شده است. همچنین  فیلتر هیدرولیک جدید این مدلها دارای عمر 3،000 ساعته است که 50 درصد بیشتر از فیلترهای قبلی است.
فیلترهای سیستم سوخت رسانی این بیل ها، برای سرویس در هر 1000ساعت ساخته شده اند که در مقایسه با فیلترهای قبلی رشد 100درصدی زمان سرویس داشته است.
تخلیه آب و رسوبات سیستم سوخت رسانی ، و همچنین شاخص سطح روغن  سیستم هیدرولیک، نزدیک به هم قرار گرفته و انجام سرویسهای متداول روزانه را سریع تر، آسان تر و ایمن تر می کند.

راحتی کابین

بیل های جدید مجهز به یک کابین لوکس و راحت برای کاربر می باشد.

رایان نیل متخصص تولیدات کاترپیلار میگوید:” کابین دفتر کار اپراتور است که روزانه 8تا10ساعت زمان خود را در داخل آن سپری میکند. اگر اپراتورها در آن راحت و راضی نباشند بر روی حجم تولید تاثیر خواهد گذاشت”.
همچنین پنجره های بزرگتر در نسل جدید بیلهای کاترپیلار، افزایش دید را افزایش می دهد. در مدل  336، دید 360 درجه ای که ترکیبی ازتصاویر چندین دوربین نصب شده بر روی ماشین است برای اپراتور ایجاد می کند.
رایان نیل متخصص تولیدات کاترپیلار میگوید: “اپراتورهای این بیل ها تقریبا  زاویه دید  به تمامی جهات اطراف دستگاه را دارند .”

.

 

 

منبع: Equipment Journal, November2018

ترجمه و تدوین: خشایارعبدالهی