برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (جیرفت)

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (جیرفت)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) در تاریخ 1401/08/17 الی 1401/08/18 به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای جیرفت برگزار گردید. این دوره با حضور 24 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای …

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (سمنان)

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (سمنان)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) در تاریخ 1401/08/10 الی 1401/08/11 به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سمنان برگزار گردید. این دوره با حضور 19 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای …

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (ساری)

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (ساری)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) در تاریخ 1401/07/26 الی 1401/07/27 به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ساری برگزار گردید. این دوره با حضور 56 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده …

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (رشت)

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (رشت)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت)در تاریخ 1401/07/09 الی 1401/07/10 به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای رشت برگزار گردید. این دوره با حضور 41 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای رشت …

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (اردبیل)

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (اردبیل)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) در تاریخ 1401/06/22 الی 1401/06/23 به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اردبیل برگزار گردید. این دوره با حضور 24 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای …

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (زنجان)

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (زنجان)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) در تاریخ 1401/06/15 الی 1401/06/16 به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای زنجان برگزار گردید. این دوره با حضور 27 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای …

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (سنندج)

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (سنندج)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) در تاریخ 1401/06/02 الی 1401/06/03 به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سنندج برگزار گردید. این دوره با حضور 34 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای …

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (همدان)

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (همدان)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) در تاریخ 1401/05/31 الی 1401/06/01 به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان برگزار گردید. این دوره با حضور 17 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای …

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (شهرکرد)

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (شهرکرد)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) در تاریخ 1401/05/03 الی 1401/05/04 به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرکرد برگزار گردید. این دوره با حضور 28 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای …

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (تبریز)

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (تبریز)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) در تاریخ 1401/04/21 الی 1401/04/22 به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تبریز برگزار گردید. این دوره با حضور 46 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای …