عکس سرپرست ماشین آلات کارگاه

شرح وظایف و مسئولیت های سرپرست ماشین آلات کارگاه

1- هدایت و راهبری واحد ماشین آلات کارگاه بر اساس دستورالعمل های اجرایی ماشین آلات

1-5

2- تامین امکانات سخت افزاری و فضای مورد نیاز جهت انجام امور محوله در مرحله تجهیز و توسعه فعالیت های کارگاه

2-5

3- تامین نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس نوع فعالیت کارگاه و درجه بندی تعمیرگاه

3-5

4- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها و روش های اجرایی ابلاغ شده از مدیر ماشین آلات

4-5

5- برنامه ریزی تعمیرات دستگاه ها و نظارت بر اجرای صحیح و دقیق آن

5-5

6- نظارت بر انجام فعالیت های سرویس و نگهداری و حصول اطمینان از اجرای دقیق و ثبت و ضبط اطلاعات آن و کالیبراسیون دستگاه ها با اطلاع دفتر برنامه ریزی ماشین آلات

6-5

7- انجام هماهنگی با نمایندگی ماشین آلات خاص جهت تست و PM

سرویس و نگهداری عمومی 1

8- نظارت بر تکمیل پرونده فنی ماشین آلات مطابق روش های اجرایی موجود

8-5

9- اعلام نیاز یا عدم نیاز به دستگاه با تائید مدیریت کارگاه

9-5

10- بررسی وضعیت فنی دستگاه های تعمیر شده و کنترل سوابق آن از پرونده فنی دستگاه و کسب مجوز تعمیرات از دفتر مرکزی در مورد تعمیرات اساسی

10-5

11- تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال دستگاه هایی که از کارگاه به محل دیگر منتقل می شود به همراه گزارش فنی دستگاه که در پرونده فنی دستگاه قرار گرفته و همراه دستگاه به مقصد ارسال می گردد

11-5

12- کنترل صورتجلسه و گزارش وضعیت فنی دستگاه های وارده به کارگاه و در صورت لزوم اعلام مغایرت وضعیت به کارگاه مبداء و قبول مغایرت از طرف کارگاه مبداء قبل از تحویل و به کارگیری دستگاه

12--5

13- نظارت بر تنظیم گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهانه ماشین آلات و اعلام آن به مدیریت کارگاه و دفتر مرکزی

13-5

 

 

تهیه و تدوین: محمدرضا رستمی طهرانی