1_ تعیین برنامه ریزی ها و الویت های کاری در هر مقطع با ملاحظه مصوبات مدیریت و برنامه های مصوب شرکت

2_ افزایش بازدهی فنی و اقتصادی با اجرای سیاست سرویس و نگهداری و نوسازی ماشین آلات با دیدگاه تعمیرات پیشگیرانه.

3_ کنترل نحوه عملکرد کارکنان ذیربط طبق روش های اجرایی و دستورالعمل های مصوب

4_ بررسی و تایید پیشنهادات مدیران پروژه ها و روسای کارگاه ها در رابطه با تخصیص ماشین آلات به کارگاه ها و یا هر نوع جابجایی ماشین بین کارگاه ها و انبار ماشین آلات با هماهنگی مدیرعامل.

1-3

5_ پیش بینی و تهیه برنامه های آموزشی از طریق واحد آموزش و منابع انسانی .

6_ بررسی های منظم و موردی سیستم های اطلاعاتی موجود با هدف جمع بندی و تجزیه و تحلیل .

7_ کنترل مستمر هزینه های ماشین آلات ، کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم واحد و گزارش دهی به مدیرعامل .

8_ کنترل منابع و پیگیری جهت شکل گیری پیش بینی قطعات یدکی و تامین آنها به شکل کلی از منابع خارجی .

9_ انتخاب و انتصاب مسئولین قسمت های ذیربط و تائید استخدام پرسنل جذب شده .

10_ تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پایش و اندازه گیری فرآیندهای واحد تحت سرپرستی ، تعریف و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز به منظور بهبود مداوم اثربخشی فرآیندها .

11_ هدف گذاری برای فعالیت های جاری در واحد تحت سرپرستی در چارچوب خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه .

12_ شرکت در جلسات بازنگری سیستم مدیریت یکپارچه .

13_ تقسیم کار و توزیع مدیریت در سطوح پایین تر و مرتبط کردن مسئولیت پذیری با تفویض اختیارات .

14_ تدوین و به روز رسانی شرح وظایف و شرایط احراز ابلاغ آن به پرسنل تحت سرپرستی .

15_ رسیدگی به تخلفات اداری پرسنل واحد و اخذ تصمیم مقتضی .

16_ صدور بخش نامه ها و آئین نامه ها در موارد مختلف و پیگیری حین اجرای آنها .

17- پیگیری اجرای اهداف .

18_ کنترل به روز بودن جنبه های زیست محیطی و مخاطرات ایمنی مرتبط با فرآیند ماشین آلات .

19_ آگاه نمودن کارکنان خود در مورد اهمیت انطباق فعالیت ها با خط مشی و روش های اجرایی سازمان .

20_ آگاه نمودن کارکنان خود در مورد پیامدهای زیست محیطی بارز و تاثیرات ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با فعالیت های آنان و مزایای حاصل از عملکرد بهبود یافته کارکنان

21_ آگاه نمودن کارکنان خود در مورد نقش و مسئولیت های آنها در حصول انطباق با الزامات ، خط مشی و روش های اجرایی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی .

22_ آگاه نمودن کارکنان خود در مورد عواقب بالقوه انحراف از روش های اجرایی مشخص شده .

23_ آگاه نمودن کارکنان خود در مورد آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری بالقوه در سازمان .

24_ ابلاغ الزامات قانونی و سایر الزامات به کارکنان خود .

 

.

تهیه و تدوین: محمدرضا رستمی طهرانی