• تنها افراد دارای گواهینامه اپراتوری ماشین آلات سنگین (گواهینامه ویژه) مجاز به کار با این قبیل ماشین آلات هستند.

001

 • اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد او و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ از ﺟﺎده اﺳﺘﻔﺎده می ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺳﺪ.

002

 • اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎیستی ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻛﺎر و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﺷﻴﻦ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم را روی ﻣﺎﺷﻴﻦ دﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

003

 • اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ از دﺳﺘﻮرات و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻛﺘﺎب اﭘﺮاﺗﻮری ﭘﻴﺮوی ﻛﻨﺪ. ضمناً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﺸﻮری و ﻳﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺧﻄﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻛﺎﻣﻼً آشنا بوده و آنها را رعایت ﻧﻤﺎﻳﺪ.

004

 • اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً آماده و ﺳﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﻞ، دارو و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ.

005

 • اپراتور باید به تجهیزات و ادوات ماشین خود آشنایی کامل داشته باشد.

006

 • اپراتور باید محل کار دستگاه را قبل از شروع بکار بررسی کند.

007

 • اپراتور باید به قواعد کار در شرایط مختلف محیطی (زمین های باتلاقی، زمین های سنگی و صخره ای، زمین های لغزنده، کار کنار صخره و یا پرتگاه و …) و آب و هوایی کاملاً آشنا باشد.

008

 • اپراتور باید قبل از روشن کردن ماشین بازدیدهای لازم را انجام داده و در صورت مشاهده هرگونه اشکال، آن را به مقام بالاتر خود گزارش دهد.

009

 • قبل از شروع به کار با ماشین اپراتور باید از سلامت ترمزها، سیستم فرمان، سیستم هیدرولیک، بوق و … اطمینان حاصل کند.

010

 • اپراتور باید حین کار به اطراف ماشین خود توجه ویژه داشته باشد. (از نظر تردد افراد و ماشین آلات و همچنین وجود تجهیزات)

011

 • اپراتور باید پس از پایان کار خود قوانین مربوط به پارک و خاموش کردن ماشین را به نحوه مطلوب و توصیه شده را اجرا کند.

012

 • اپراتور باید به اصول ایمنی کار با ماشین خود کاملاً آگاه بوده و این اصول را در تمام طول کاری رعایت کند.

013

 • اپراتور باید به اصول بارگیری و یا پیاده کردن ماشین از روی کفی آشنایی کامل داشته باشد.

014

 • برای کار با ماشین آلات پیشرفته و خاص باید حتماً از اپراتور متخصص استفاده شود.

015

 

 

تهیه و تدوین: محمدرضا رستمی طهرانی