هدف از این دوره آشنایی با اصول آنالیز روغن در واحدهای ماشین آلات بوده و نحوه تحلیل برگه های آزمایش در آن مورد ارزیابی قرار می گیرد .

سیلابس :

  • آشنایی با استراتژيهاي نگهداري و تعميرات ماشين آلات
  • آشنایی با PM و مفهوم آن
  • آشنایی با CM و مفهوم آن
  • آشنایی با روشهای پایش وضعیت
  • روش كلي اجراي برنامه OCM
  • برخي از اهداف OCM
  • ابزار و تجهیزات انجام OCM
  • تحلیل آزمایش های روغن

OCM 1