هدف از این دوره شناخت نکات مهم در زمینه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در زمینه ماشین آلات بوده و در نهایت می تواند منجر به محیطی ایمن و سالم جهت پرسنل واحد ماشین آلات شود .

سیلابس :

 • آشنایی با مفهوم واژه HSE
 • تعریف ایمنی
 • شناخت واژه های حادثه و ریسک
 • آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار
 • ویژگی های ارگونومی انسان
 • عوامل انساني و اقتصادي حاصل از پيشگيري حوادث
 • بررسی مخارج ناشي از حوادث
 • تئوري هاي آماري براي انواع حوادث
 • آشنایی با تابلوها و علائم مختلف
 • تشریح وظایف سرپرستان
 • ایمنی و حفاظت در برابر آتش سوزی
 • ایمنی هنگام کار با ماشین آلات
 • بررسی حوادث رخ داده در ماشین آلات و تحلیل آنها
 • نکات ایمنی هنگام سرویس و تعمیر ماشین آلات
 • آشنایی با وسایل حفاظت فردی
 • ایمنی و بازرسی ماشین آلات

 

hse 3