از آنجایی که موضوع سیستم کامپیوتری مدیریت نت دامنه ی گسترده ای را شامل می شود، در این دوره نگرش جامع به این موضوع آموزش داده می شود. تحلیل های مورد نیاز بر روی سیستم نگهداری و تعمیرات و شناخت زیر مجموعه های تکنیکی نرم افزار های ساخته شده و تصمیم گیری در خصوص خرید از بین گزینه ها و پیاده سازی استراتژی اتخاذ  بر روی سیستم از موارد مورد بحث خواهد بود.

 

سیلابس:

  • مفهوم سیستم کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS)
  • اجزای سیستم کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS)
  • تدوین استراتژی نگهداری و تعمیرات
  • طرح ریزی سیستم کامپیوتری مدیریت و تعمیرات
  • نگرش اصلاحی به فرآیند های نگهداری و تعمیرات
  • طراحی گردش کار در سیستم نگهداری و تعمیرات
  • آشنایی با سیستم های کامپیوتری مطرح در مدیریت نت ماشین آلات
  • ارزیابی سیستم نت ماشین آلات توسط سیستم CMMS

CMMS-1(1)