هدف از این دوره آشنایی با عملکرد موتورهای دیزل و سیستم های روغن کاری ، خنک کاری ، سوخت رسانی و هوارسانی در این موتورها بوده و نکات مهم در زمینه نگهداری و تعمیرات آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد .

سیلابس :

 • مقدمه اي درمورد موتورهاي ديزل
 • مفاهیم اولیه
 • دسته بندی موتورهای حرارتی
 • بررسی عملکرد موتورهای دورانی
 • تفاوت موتورهای دیزلی و موتورهای بنزینی
 • آشنایی با اصطلاحات رایج
 • انواع موتورهای احتراق داخلی و بررسی عملکرد هریک از آنها
 • تشریح ترتیب احتراق در انواع موتورهای دیزل
 • اجزاء مختلف موتورهای دیزل و تشریح عملکرد هریک از آنها
 • بررسی سیستم روغنکاری موتورهای دیزل
 • بررسی انواع سیستم های سوخت رسانی در موتورهای دیزلی
 • بررسی سیستم ورود هوا در موتورهای دیزلی و تشریح عملکرد آنها
 • بررسی سیستم خنک کاری در موتورهای دیزلی
 • نقد و بررسی عوامل موثر بر افزایش عمر موتورهای دیزلی
 • آشنایی با اصول عیب یابی در موتورهای دیزل

موتور عمومی 1