هدف از این دوره آشنایی با عملکرد انواع کمپرسورها و نکات کلیدی در نگهداری آنها می باشد.

سیلابس :

  • کمپرسورها و ساختار آنها
  • توصیه های مهم جهت نگهداری کمپرسورها
  • آشنایی کلی با روانکارها و استانداردهای مرتبط با آنها
  • بررسی سیستم روغن کاری و نکات مرتبط با آن
  • آشنایی با سرویس های مربوط به کمپرسورها
  • آشنایی با تابلو برق کمپرسورها و نکات مربوط به آن
  • آشنایی با جداول مشخصات فنی کمپرسورها
  • نکاتی که باید پیش از روشن کردن کمپرسور به آن توجه شود
  • نکاتی که باید پس از روشن کردن کمپرسور و هنگام کار با آن توجه شود
  • نکاتی که باید پس از پایان کار با کمپرسور باید به آن توجه شود

 

کمپرسور 1