هدف از این دوره آشنایی سرویس کاران و سرپرستان ماشین آلات با اصول سرویس و نگهداری انواع گریدرها می باشد.

سیلابس:

1- مزایای سرویس های اصولی

2- تحلیل علل خرابیهای ناشی از عدم رعایت سرویس و نگهداری گریدرها

3- آشنایی با روانکارها و وظایف آنها

4- نکاتی که باید قبل از کار با گریدرها مورد ارزیابی و بازدید قرار گیرد

5- نکاتی که باید در خاتمه ی کار با گریدرها مورد ارزیابی و بازدید قرار گیرد

6- بررسی سرویس های روزانه ی متداول در گریدرها

7- بررسی سرویس های زمانبندی شده ی متداول در گریدرها

8- بررسی سرویس های مورد نیاز در گریدرها در زمان مقتضی

9- نکاتی که هنگام انبار کردن گریدرها باید بدان ها توجه نمود

10- نکات ایمنی هنگام سرویس و نگهداری گریدرها

11- اصولی که درباره ی تایر گریدرها نیاز است بدانیم