هدف از این دوره آشنایی سرویس کاران و سرپرستان ماشین آلات با اصول سرویس و نگهداری انواع بیل های چرخ زنجیری می باشد.

سیلابس:

1- مزایای سرویس های اصولی

2- تحلیل علل خرابیهای ناشی از عدم رعایت سرویس و نگهداری انواع بیل های چرخ زنجیری

3- آشنایی با روانکارها و وظایف آنها

4- نکاتی که باید قبل از کار با انواع بیل های چرخ زنجیری مورد ارزیابی و بازدید قرار گیرد

5- نکاتی که باید در خاتمه ی کار با انواع بیل های چرخ زنجیری مورد ارزیابی و بازدید قرار گیرد

6- بررسی سرویس های روزانه ی متداول در انواع بیل های چرخ زنجیری

7- بررسی سرویس های زمانبندی شده ی متداول در انواع بیل های چرخ زنجیری

8- بررسی سرویس های مورد نیاز در انواع بیل های چرخ زنجیری در زمان مقتضی

9- نکاتی که هنگام انبار کردن انواع بیل های چرخ زنجیری باید بدان ها توجه نمود

10- نکات ایمنی هنگام سرویس و نگهداری انواع بیل های چرخ زنجیری

11- اصولی که درباره ی زیربندی انواع بیل های چرخ زنجیری باید بدان ها توجه نمود