تیم فروش هیتکو، در فروشگاه شرکت واقع در خیابان قزوین استقرار دارند. این تیم در دو بخش فروش قطعات به مشتریان سازمانی و غیر سازمانی و تأمین قطعات، تجهیزات، لوازم مصرفی و تدارکات فنی مورد نیاز تعمیرگاه و پروژه ها فعالیت مستمر و بی وقفه دارند. به این ترتیب تیم فروش هیتکو، هم به مشتریان سازمانی و غیرسازمانی خارج از پروژه ها به صورت انفرادی و سازمانی خدمات فروش و مشاوره ی خرید قطعات ارائه می کند، وهم تمامی قطعات مورد نیاز در سایت های پروژه های شرکت و عملیات تعمیراتی در حال انجام در کارگاه هیتکو را به طور تمام وقت و با بالاترین دقت و کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن تامین می کند و این گونه به تسریع در امور تعمیراتی شرکت هیتکو یاری رسانی می کند.

34

خدمات دیگر