هدف از این دوره شناخت اجزای زیربندی در ماشین آلات زنجیری و آشنایی با نکات مهم در اندازه گیری و تنظیم این اجزا بوده و آشنایی با نکات مهم در افزایش عمر و کارآیی این مجموعه و بحث و بررسی قرار می گیرد .

سیلابس :

 • آشنایی با اجزاء زیربندی
 • وظایف مجموعه زیربندی
 • زنجیرهای خشک و روغنی و نکات مربوط به هریک از آنها
 • دنده اسپراکت و نکات مربوط به آن
 • آیدلر و نکات مربوط به آن
 • زنجیر سفت کن و نکات مربوط به آن
 • رولیک ها و نکات مربوط به آنها
 • کفشک ها و نکات مربوط به آنها
 • لینک ها و نکات مربوط به آنها
 • X-Bogie و K-Bogie
 • مکانیسم فرسایش در زیربندی
 • عوامل سهیم در فرسایش اجزاء زیربندی
 • بازرسی ها و تنظیمات زیربندی
 • اندازه گیری سایش
 • عوامل تاثیرگذار در عمر زیربندی
 • موارد مهم اپراتوری در ماشین آلات چرخ زنجیری
 • اصول جابجایی ماشین آلات چرخ زنجیری
 • بازرسی فنی سیستم زیربندی

زیربندی 2